เชียงใหม่เมืองงาม FM 90.5

เชียงใหม่เมืองงาม FM 90.5 - 90.5 FM Chiang Mai

  • ประเภท:
  • เมือง: Chiang Mai
  • บิตเรต:128 kbit/s
  • ความถี่: 90.5 FM
  • ภาษา: ภาษาไทย
4.5 / 2 ลงคะแนนเสียง

รายการเพลง เชียงใหม่เมืองงาม FM 90.5

᤹ ·Ø觡ÃÐà¨ÕÂÇ # ÊÒÇ»ÃÔ­­Ò - §Í½Ñè§â¢§á¤¹ ·Ø觡ÃÐà¨ÕÂÇ # ÊÒÇ»ÃÔ­­Ò - §Í½Ñè§â¢§ สด
µÑê¡áµ¹ ªÅ´Ò - äÁèãªèΌ·Óá·¹äÁèä´éµÑê¡áµ¹ ªÅ´Ò - äÁèãªèΌ·Óá·¹äÁèä´é 00:43
14.  ÊǨ¹Åé¹ - ¡ÃеèÒ¢ÒÇ14. ÊǨ¹Åé¹ - ¡ÃеèÒ¢ÒÇ 00:28
ÃÇÁà¾Å§ÅÙ¡·Øè§áËè§à¡ÕÂõÔÂÈ  2 - »ÃÔ­­ÒÅÙ¡áÁè¤éÒÃÇÁà¾Å§ÅÙ¡·Øè§áËè§à¡ÕÂõÔÂÈ 2 - »ÃÔ­­ÒÅÙ¡áÁè¤éÒ 00:22
áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ÊØþŠÊÁºÑµà¨ÃÔ­áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ÊØþŠÊÁºÑµà¨ÃÔ­ 00:07
áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ·ÙÅ ·Í§ã¨áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ·ÙÅ ·Í§ã¨ 00:04
áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ǧ¨Ñ¹·Ãì ä¾âè¹ìáÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ǧ¨Ñ¹·Ãì ä¾âè¹ì 00:01
07 - ¹ÔÃÒÈÃÑ¡¾ØèÁàÃÕ§07 - ¹ÔÃÒÈÃÑ¡¾ØèÁàÃÕ§ 23:46
02 - µÐÇѹÃ͹·Õè˹ͧËÒÃ02 - µÐÇѹÃ͹·Õè˹ͧËÒà 23:43
áÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ÊÁÂÈ ·Ñȹ¾Ñ¹¸ìáÁèäÁéà¾Å§ä·Â - ÊÁÂÈ ·Ñȹ¾Ñ¹¸ì 23:40

แนะนำ

ผู้ติดต่อ

Facebook

ความเห็น